Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen: hoe werkt het?

De regering voorziet een tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen die in de maanden mei en/of juni hun activiteit hernemen of verderzetten, maar die minder werken om voor hun kinderen te kunnen zorgen. Valérie Mawet, Legal Expert, bij Partena Professional, legt alles uit.

Wie kan de aanvraag indienen?

  • Zelfstandigen in hoofdberoep;
  • Primo-starters;
  • Meewerkende partners met maxistatuut (ook in beginactiviteit);
  • Zelfstandigen in bijberoep, zelfstandigen die genieten van de toepassing van art.37, student-zelfstandigen en zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt (en geen pensioen ontvangen) van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige sociale bijdragen, op basis van het referentie-inkomen in N‑3, overeenstemmen met de bijdragen die verschuldigd zijn door een zelfstandige in hoofdberoep (= minimumbijdrage van 717,18 euro per kwartaal, zonder beheerskosten).

Voor welke kinderen kan de aanvraag ingediend worden?

U kan een aanvraag indienen voor biologisch, geadopteerd of pleegkind van maximum 12 jaar.

De aanvraag kan ook ingediend worden voor een gehandicapt kind van maximum 21 jaar, onder de volgende voorwaarden:

  • met een beperking die erkend is voor minstens 66% of
  • met minstens 4 punten die zijn erkend in pijler 1 van de medisch-sociale schaal, in de zin van de kinderbijslagreglementering of
    met minstens 9 punten die zijn erkend in alle drie de pijlers samen van de medisch-sociale schaal, in de zin van de kinderbijslagreglementering.

De leeftijdsgrens van 21 jaar is niet van toepassing wanneer de tijdelijke ouderschapsuitkering wordt gevraagd voor een kind met een beperking dat geniet van een intramurale (bijvoorbeeld dagcentrum) of extramurale dienstverlening (bijvoorbeeld hulp aan huis), of een behandeling georganiseerd of erkend door de gemeenschappen Het kan in deze gevallen dus ook gaan om volwassenen.

Wat is het bedrag van de tijdelijke ouderschapsuitkering?

De uitkering bedraagt 532,24 euro per volledige kalendermaand van onderbreking van de zelfstandige activiteit.

Ingeval van een éénoudergezin, u leeft dus uitsluitend met één of meerdere kinderen die fiscaal ten laste zijn, bedraagt de uitkering 875 euro.

Opgelet, er is geen uitkering verschuldigd als de gedeeltelijke onderbreking minder dan een maand duurt.

Kan ik de tijdelijke ouderschapsuitkering cumuleren met een andere sociale zekerheidsuitkering?

De uitkering mag niet gecumuleerd worden met een ander vervangingsinkomen in het stelsel van de zelfstandigen, zoals een arbeidsongeschiktheidsuitkering, een invaliditeitsuitkering of een moederschapsuitkering, een mantelzorguitkering, een overbruggingsrecht, een vaderschaps- of geboorte uitkering, enz…

Anderzijds mag de ouderschapsuitkering wel gecumuleerd worden met een vervangingsinkomen uit een ander stelsel dan dat van de zelfstandigen, zoals bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een ouderschapsverlof als werknemer.

Hoe en wanneer moet de aanvraag ingediend worden?

De aanvraag moet ten laatste ingediend worden op 30 september 2020.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER