Brutomaandsalarissen op 4 jaar tijd gestegen met 18% in Vlaanderen

De bruto maandsalarissen zijn op 1 jaar effectief toegenomen met 10,15% in Vlaanderen en met 10,72% voor wie werkt in Brussel. Op basis van de effectieve salarisgegevens van 400.000 voltijdswerkende Belgen kan SD Worx een nauwkeurig beeld geven van het ‘doorsnee salaris’ van wie werkt in Vlaanderen of Brussel. Sinds eind januari bedraagt het bruto mediaanbedrag bij Vlaamse werkgevers 3.300 euro per maand voor voltijdse tewerkstelling. Het is hoger voor wie werkt in Brussel of in Vlaams- en Waals Brabant. De helft van de mensen die voltijds werken in privé verdient meer; de helft verdient minder.

Er zijn belangrijke verschillen: Limburg kent het hoogste mediaanloon voor arbeiders; Brussel het laagste. De cijfers houden rekening met de samenstelling van de Belgische bevolking naar onder meer statuut (bedienden/arbeiders), leeftijd, sector en bedrijfsgrootte.

Mediaan brutosalaris eind jan 2023 voor alle Belgische provincies

3683 f150503ae1ff1426cc0cb1c914c161bc

Onder ‘bruto maand salaris’ verstaan we het maandelijkse bedrag op de loonbrief, zonder eindejaarspremie en vakantiegeld. Dit bedrag houdt geen rekening met de extra loonelementen, noch met de kosten van de werkgever. Een mediaanloon geeft een beter beeld van het ‘doorsnee’ salaris dan een gemiddelde. Werken met feitelijke loongegevens – zeker aan de hand van de grootste steekproef van België is betrouwbaarder dan bevragingen, die onderhevig zijn aan vertekeningen, afhankelijk van wie geantwoord heeft.

“Door de automatische indexering zien werkgevers zich het laatste jaar geconfronteerd met een veel snellere stijging van de lonen. De stijging zet zich door in alle provincies. Voor de laatste vier jaar samen, gaat het in totaal om bijna 20% nl. 18 % in Vlaanderen en 19% in Brussel. De mediaanwaarde van het brutoloon voor arbeiders is eind januari 2023 gestegen tot € 2.906,5 exclusief premies en sector of andere extra’s. Limburg kent het hoogste mediaanloon (nl. € 3.013,5) voor arbeiders. Brussel het laagste € 2.767,5 al was de stijging hier wel het hoogst met 12,6%. Voor bedienden is regio Brussel the-place-to-be (work) met een mediaanloon van € 4.220. Naast regio spelen ook sector en bedrijfsgrootte een rol. Werkgevers die marktconform willen verlonen om bv. talent aan te trekken of te houden, vragen vaak benchmark studies op of gaan zelf aan de slag met data. Zo verzekeren ze dat hun lonen in lijn liggen met de gekozen vergelijkingsmarkt en werkgevers.”

Virginie Verschooris, Reward consultant van SD Worx

Stijging van de mediaan bruto maandsalaris (voltijds) de laatste vier jaar

3683 f5331d0678b6e72410327aa5a9aace10

Mediaan loon Arbeiders januari 23 t.o.v. januari 22 – voltijds tewerkgesteld in:

3683 58440513eea841de542677e258f3f3b5

Mediaanloon bedienden januari 23 t.o.v. januari 22 – voltijds tewerkgesteld in:

3683 c5d7392777bc51cb118e4747db3b814b

+++

De cijfers zijn gebaseerd op de laatste loonsgegevens van SD Worx, de grootste loonberekenaar van België.

De steekproefgrootte van ongeveer 400.000 voltijdse werknemers in de privésector is uniek in België. De steekproef is gewogen en representatief voor vijf variabelen samen onder meer bedrijfsgrootte, NACE-sector, leeftijd en het statuut van de werknemers. Om een accuraat beeld te geven van het ‘doorsnee loon’ (van wie voltijds werkt) geeft SD Worx de voorkeur aan het gebruik van administratieve loondata die nauwkeuriger zijn dan de studies gebaseerd op enquêtes. Enquêtes kunnen lijden aan zelfselectie, zeker voor een mogelijk gevoelige onderwerp als loon: zo is er een risico dat enkel mensen met een bepaald profiel en bijvoorbeeld een hoger loon de enquête invullen. Bovendien zijn de ingevulde gegevens niet controleerbaar (met de feitelijke loonfiche).

Een mediaan is de waarde die de populatie (gesorteerd van laag naar hoog salaris) in twee gelijke delen verdeelt. Een mediaan verdient de voorkeur boven een gemiddeld salaris, omdat een mediaan beter bestand is tegen uitschieters dan een gemiddeld salaris.

Grote uitschieters kunnen voorkomen in salarisgegevens. Wie dan het gemiddelde hanteert, zal te maken krijgen met overschattingen van de werkelijke waarde.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER