Waarom integriteit onlosmakelijk verbonden is met strategisch HRM

Het jaar 2024 nadert snel, en voor grote beursgenoteerde ondernemingen betekent dit een nieuwe verplichting: rapporteren volgens de Europese CSRD-richtlijn over Environmental, Social, and Governance (ESG) praktijken. Voor andere bedrijven zal deze verplichting gelden vanaf 2025 en daarna. Ongeacht de deadline, zal ESG ontegenzeggelijk een diepgaande invloed hebben op hoe organisaties opereren.

Het is echter opmerkelijk dat de nadruk vaak voornamelijk ligt op ‘E’ (milieu) en in mindere mate op ‘S’ (sociaal) en ‘G’ (governance). Organisaties zullen niet alleen moeten rapporteren over maatregelen tegen fraude, maar integriteit wordt ook steeds belangrijker. Toch worden ESG-doelen vaak gezien als een noodzakelijk kwaad, in plaats van een kans. Bovendien blijft het binnen organisaties vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is voor integriteitsgerelateerde zaken. Moet de HR-manager worden aangesproken? Of de compliance-manager? Of misschien het risk management-team?

In dit stuk zullen we betogen dat integriteit onlosmakelijk verbonden is met strategisch Human Resource Management (HRM).

Integriteit vormt de hoeksteen van ethisch gedrag en betrouwbaarheid binnen organisaties, en dit maakt het tot een onmisbaar onderdeel van strategisch HRM. Strategisch HRM omvat de besluitvorming en overwegingen met betrekking tot personeel die de koers van de organisatie bepalen, met als langetermijndoel het waarborgen van voortbestaan en succes.

Hier volgen vijf manieren waarop integriteit is verweven met strategisch HRM:

Het Creëren van een Sterke Bedrijfscultuur

Een organisatie met een solide integriteitsgerichte cultuur bevordert vertrouwen en respect tussen medewerkers. Strategisch HRM speelt een cruciale rol bij het cultiveren van een bedrijfscultuur waarin integriteit centraal staat. Dit begint met het vaststellen van ethische normen en waarden voor medewerkers en begeleiding bij het begrijpen en naleven daarvan. Medewerkers die de organisatiewaarden begrijpen en omarmen, dragen bij aan een positieve en gezonde cultuur. Een integriteitsgerichte cultuur houdt niet in dat het gedrag van medewerkers volledig wordt beheerst door formaliteiten; het benadrukt vooral actieve reflectie op hun acties en de impact ervan op anderen, zowel binnen als buiten de organisatie.

Het Aantrekken en Vasthouden van Getalenteerde Medewerkers

Een organisatie die bekendstaat om haar integriteit heeft een concurrentievoordeel bij het aantrekken van getalenteerde medewerkers. Topkandidaten zoeken vaak naar werkgevers die ethisch en integer handelen. Door integriteit te integreren in strategisch HRM kan een organisatie haar aantrekkingskracht vergroten en het werven van hooggekwalificeerde medewerkers vergemakkelijken.

Integriteit kan helpen om de strijd om toptalent te winnen.

Het Behoud van de Reputatie

Reputatie is van onschatbare waarde voor organisaties. Negatieve publiciteit over integriteitsproblemen kan verstrekkende gevolgen hebben voor het imago van de organisatie, resulterend in een verminderde vraag en negatieve invloed op de bedrijfsresultaten. Het omarmen van integriteit als kernwaarde binnen strategisch HRM helpt organisaties om ethische risico’s te minimaliseren en potentiële schandalen te voorkomen. Het bevordert een proactieve benadering van integriteitskwesties en benadrukt het belang van transparantie en verantwoording.

Het voorkomen van problemen is kosteneffectiever dan het herstellen van merkschade met dure marketingcampagnes.

Het Minimaliseren van Juridische Risico’s

Het niet naleven van ethische normen en regelgeving kan aanzienlijke juridische risico’s met zich meebrengen. Strategisch HRM moet ervoor zorgen dat medewerkers op de hoogte zijn van relevante wetten en voorschriften en deze naleven, vooral omdat ze de waarde van dergelijke procedures begrijpen. Het proactief aanpakken van ethische kwesties en het bieden van training en begeleiding kan juridische problemen voorkomen en de organisatie beschermen tegen kostbare rechtszaken en boetes.

Het Bevorderen van Duurzaam Succes

Integriteit is geen kortetermijnconcept; het is van cruciaal belang voor het langetermijnsucces van een organisatie. Door integriteit te verankeren in strategisch HRM legt een organisatie de basis voor duurzaam succes. Medewerkers die integer handelen en zich bewust zijn van ethische normen dragen bij aan een stabiele en veerkrachtige organisatie die in staat is om langetermijnuitdagingen aan te gaan.

Het is duidelijk dat integriteit onlosmakelijk verbonden is met strategisch HRM. Integriteit bevordert de opbouw van een sterke bedrijfscultuur, verbetert de aantrekkingskracht van de organisatie voor getalenteerde medewerkers, beschermt de reputatie van de organisatie, minimaliseert juridische risico’s en bevordert duurzaam succes. Organisaties die integriteit volledig integreren in hun HRM-beleid handelen niet alleen ethisch verantwoord, maar vergroten ook hun concurrentievermogen in een steeds complexere en veeleisender wordende zakelijke omgeving.

Het is van het grootste belang dat organisaties integriteit hoog op hun agenda zetten bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun strategisch HRM-beleid.

Gastblog door Dr. Lode De Waele

+++

Dr. Lode De Waele heeft zich tijdens zijn onderzoek toegelegd op HR-gerelateerde aspecten en integriteit. Zijn achtergrond in de publieke sector en academische ervaring, vooral op het gebied van strategisch management en organisatieontwikkeling, benadrukken zijn expertise in human resources. Als universitair docent aan de Universiteit Utrecht sinds 2022, draagt hij bij aan de vorming van toekomstige HR-leiders en heeft hij software ontwikkeld voor integriteitsanalyse en benchmarking van organisaties (Sensello).

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER