Sociale verkiezingen 2024: Dag X-35 (9 > 22 jan 24)

Ten laatste op dag X-35 moet de werkgever een aantal beslissingen meedelen. Deze kunnen ten laatste op dag X-28 betwist worden via een beroep voor de arbeidsrechtbank.

Na de informatie (dag X-60) en de raadpleging (tussen dag X-60 en X-35), deelt de werkgever schriftelijk en uiterlijk op dag X-35 (tussen 9 en 22 januari, in functie van dag Y), zijn beslissingen mee aan de ondernemingsraad en het preventiecomité, of bij afwezigheid ervan, de vakbondsafvaardiging betreffende:

  • het aantal technische bedrijfseenheden of juridische entiteiten waarvoor organen moeten worden opgericht, met hun beschrijving;
  • de indeling van de juridische entiteit in technische bedrijfseenheden of de samenvoeging van meerdere juridische entiteiten in technische bedrijfseenheden, telkens met hun beschrijving en grenzen;
  • de functies van het leidinggevend personeel (benaming en inhoud) en, ter info, de lijst van de personen die deze functies uitoefenen;
  • in de betrokken ondernemingen (enkel voor de verkiezing van een ondernemingsraad en indien er minstens 30 bedienden zijn op dag X-60), de functies van de kaderleden en, ter info, de lijst van de personen die deze functies uitoefenen.

De werkgever moet deze informatie vermelden op een document overeenkomstig het model dat als bijlage bij de wet werd gevoegd. De werkgever dient hiervan een afschrift te bezorgen aan:

  • de werknemers: door aanplakking of elektronisch (bv. intranet, voor zover álle werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben);
  • de drie representatieve werknemersorganisaties (ABVV, ACV, ACLVB) en als er verkiezingen voor de ondernemingsraad plaatsvinden ook aan de representatieve organisatie van kaderleden (NCK): per post of door de informatie te uploaden via de webapplicatie van de FOD WASO.

Uiterlijk op dag X-28 kunnen de betrokken werknemers en de representatieve werknemersorganisaties (en desgevallend ook deze van de kaderleden), een beroep instellen bij de arbeidsrechtbank tegen de beslissingen van de werkgever (of tegen het ontbreken van een beslissing). Het vonnis moet binnen de 23 dagen volgend op het instellen van het beroep uitgesproken worden (uiterlijk op dag X-5). Dit vonnis is niet vatbaar voor beroep, noch voor verzet.

>> Check of je alle vereiste documenten klaar hebt voor dag X-35.
>> Op www.socialelections.be vind je heel wat nuttige informatie over de sociale verkiezingen van 2024
>> Via deze tool kan je jouw verkiezingskalender downloaden en alle relevante data bekijken

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER