Ziek tijdens je vakantie? Wat nu?

Niets zo vervelend:, je bent aan het genieten van je welverdiende vakantie en dan word je ineens ziek. Ben je die vakantiedagen dan kwijt? Vanaf 1 januari 2024 kan een werknemer die ziek wordt tijdens een periode jaarlijkse vakantie, deze vakantiedagen overdragen naar een latere datum. Melissa Menschaert, Legal Expert bij Partena Professional, legt de regels achter deze hervorming uit.
Vanaf het vakantiejaar 2024 heeft een werknemer die arbeidsongeschikt wordt tijdens zijn vakantie, de mogelijkheid om deze verlofdagen over te dragen naar een latere datum in het lopende vakantiejaar.

Geldt dit voor alle soorten verlof?

“Belangrijk om te weten is dat de Europese Richtlijn 2003/88 voltijdse werknemers recht geeft op 4 weken wettelijke vakantie per jaar . Enkel deze wettelijke vakantiedagen die gedekt zijn door een medisch attest, mogen door de werknemer worden overgedragen in onderling akkoord met de werkgever. Feestdagen en niet-wettelijke vakantiedagen vallen hier niet onder. Als de werknemer tijdens deze dagen arbeidsongeschikt wordt, kan hij ze helaas niet overdragen” legt Melissa Menschaert, Legal Expert bij Partena Professional, uit.

Met welke andere factoren moeten werknemers rekening houden?

De belangrijkste voorwaarde voor het overdragen van vakantie wegens arbeidsongeschiktheid is het voorleggen van een geneeskundig getuigschrift. Deze voorwaarde wijkt af van de algemene regels, aangezien werknemers in principe niet wettelijk verplicht zijn om bij afwezigheid omwille van ziekte een geneeskundig getuigschrift voor te leggen. Enkel indien dit voorzien wordt in het arbeidsreglement kan dit worden afgedwongen, maar de werkgever kan hier ook uitdrukkelijk om verzoeken.

“In geval van arbeidsongeschiktheid tijdens een periode jaarlijkse vakantie moet wel een getuigschrift worden voorgelegd indien de werknemer gebruik wil maken van zijn recht om de vakantiedagen die hij ‘verloren’ heeft, over te dragen”, legt Melissa Menschaert uit.
De vrijstelling om tot driemaal per kalenderjaar geen geneeskundig getuigschrift voor te leggen, is hier niet van toepassing. Het geneeskundig getuigschrift moet binnen de wettelijke termijn worden ingediend, d.w.z. binnen een termijn van twee werkdagen vanaf de dag van ongeschiktheid of in geval van overmacht, binnen een redelijke termijn.

Bovendien kan de werknemer de betreffende verlofdagen niet naar elk gewenst moment overdragen. De regels voor het inplannen van vakantie veranderen namelijk niet: als de werknemer zijn vakantiedagen wil overdragen, moet dit nieuwe verzoek worden goedgekeurd door de werkgever. Als de werknemer bijvoorbeeld zijn vakantiedagen onmiddellijk na zijn arbeidsongeschiktheid wil overdragen, moet hij zijn werkgever hiervan op de hoogte brengen wanneer hij zijn medisch attest indient. Ook dit verzoek moet door de werkgever worden goedgekeurd.

Heeft het overdragen van deze dagen vakantie een invloed op het loon van de werknemer?

Aangezien de vakantiedagen gedekt door een geneeskundig getuigschrift arbeidsongeschiktheidsdagen worden, zal de werknemer recht hebben op het gewaarborgd loon ten laste van zijn werkgever. Het recht op gewaarborgd loon is niet gekoppeld aan dit nieuwe recht op overdracht. Bij te late indiening van het getuigschrift kan de werknemer het recht op het gewaarborgd loon verliezen.

“De normale regels blijven van toepassing. Als het getuigschrift te laat wordt ingediend, krijgt de werknemer geen gewaarborgd loon voor de dagen die voorafgaan aan de indiening of verzending van het getuigschrift, maar de arbeidsongeschiktheidsdagen tijdens de vakantie blijven arbeidsongeschiktheidsdagen en de werknemer geniet hierdoor van de overdracht van verlofdagen. Om te bepalen of het getuigschrift te laat wordt ingediend, is een zekere flexibiliteit voorzien in geval van overmacht (werknemers in het buitenland, werknemers die door hun gezondheidstoestand hun getuigschrift niet kunnen opsturen, enz.),” aldus Melissa Menschaert.

In welk formaat moet het medisch attest worden ingediend?

Het getuigschrift moet op basis van de wettelijke regels vermelden dat de werknemer arbeidsongeschikt is, wat de te verwachtenduur van de arbeidsongeschiktheid is en of het mogelijk is om het huis te verlaten. De procedures voor het verstrekken van een geneeskundig getuigschrift kunnen nader worden bepaald in het arbeidsreglement. Het arbeidsreglement zal bovendien de nieuwe formaliteiten moeten vermelden die moeten worden nageleefd wanneer een werknemer ziek is tijdens zijn vakantie.

De invoering van een specifiek model “geneeskundig getuigschrift” wegens arbeidsongeschiktheid tijdens een vakantieperiode maakt het voorwerp uit van een ontwerp van Koninklijk besluit waarover de Nationale Arbeidsraad advies heeft uitgebracht, maar tot op heden is er hier nog geen besluit over genomen.

Wat gebeurt er als de werknemer langdurig ziek wordt tijdens zijn verlof?

“In dit geval dient men te kijken naar de wetgeving inzake jaarlijkse vakantie. Deze bepaalt dat als de werknemer aan het einde van het vakantiejaar niet in staat is om zijn verlof op te nemen, met name als gevolg van langdurige ziekte, het verlof kan worden overgedragen tot na 31 december en kan worden opgenomen binnen de 24 maanden die volgen op het vakantiejaar,” besluit Melissa Menschaert.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER