Opleidingen moeten toegankelijker worden en de arbeidsmarkt inclusiever

Vlaanderen moet dringend werk maken van een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt. Om de werkzaamheidsgraad van mensen met een migratieachtergrond en mensen met een arbeidsbeperking duurzaam te verhogen stelt de Commissie Diversiteit een lijst met 28 prioritaire acties voor.

De Commissie Diversiteit van de SERV die de werkgevers- en werknemersorganisaties, LEVL en Handicap en Arbeid verenigt, vraagt de Vlaamse Regering om hier nog vóór de verkiezingen in 2024 met volle kracht op in te zetten.

Deze mensen duurzaam activeren is ook belangrijk als Vlaanderen tegen 2024 een werkzaamheidgraad van 80% wil realiseren.

Hans Maertens, voorzitter Commissie Diversiteit: “Vlaanderen moet meer inspanningen leveren als het mensen met een arbeidsbeperking of met een migratieachtergrond duurzaam aan de slag wil krijgen.

Opleidingen moeten toegankelijker worden en de arbeidsmarkt inclusiever.

De Vlaamse Regering kan de acties die de Commissie Diversiteit voorstelt nog nemen voor de verkiezingen van 2024. We hebben trouwens iedereen broodnodig om de vele openstaande vacatures in Vlaanderen in te vullen.”

Kansengroepen hebben het nog steeds moeilijk op de arbeidsmarkt

Wie tot een kansengroep behoort, heeft het moeilijk om een job te vinden en nog moeilijker om die job te houden. In 2021 lag de werkzaamheidsgraad voor mensen geboren buiten de EU op 59,8% en die voor personen met een arbeidsbeperking slechts op 49,2%, terwijl de algemene werkzaamheidsgraad in Vlaanderen op 75,3% ligt. Het is belangrijk dat mensen uit kansengroepen niet alleen makkelijker de weg naar werk vinden maar ook langdurig aan de slag blijven.

De Commissie Diversiteit formuleerde eerder de actielijst migratieachtergrond (2019) en de actielijst arbeidsbeperking 2030 (2021) om meer mensen uit deze groepen duurzaam aan het werk te krijgen en te houden.

Ook het werkgelegenheidsakkoord Iedereen nodig, iedereen mee dat de Vlaamse Regering sloot met de sociale partners (Voka, ACV, UNIZO, ACLVB, Boerenbond en Verso) bevat 40 maatregelen om een inclusieve Vlaamse arbeidsmarkt te realiseren en tegelijkertijd de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Bouw resultaatgericht en inclusief activeringsbeleid uit

Een resultaatgericht en inclusief activeringsbeleid uitgebouwd met gepaste ondersteuning en toeleiding zal meer mensen uit de kansengroepen bereiken. De individuele beroepsopleiding (IBO) en andere vormen van werkplekleren met een hoge uitstroom naar duurzaam werk, zijn daarin belangrijke maateregelen. Nu lijkt het aantal IBO’s af te nemen. Een grondige evaluatie van de verschillende IBO’s met inbegrip van de IBO-T (met taalcoaching) en IBO-plus (voor mensen met grotere afstand tot de arbeidsmarkt) blijft dan ook belangrijk.

Om het bereik van personen uit de kansengroepen bij deze tewerkstellingsmaatregelen te verhogen is het van belang blijvend in te zetten op succesvolle toeleidingsinitiatieven. VDAB moet deze maatregelen actief promoten voor mensen uit de kansengroepen, zowel bij de doelgroep zelf als bij potentiële werkgevers.

Zet in op levenslang leren

Veel mensen met een arbeidsbeperking of met een migratieachtergrond hebben een hogere opleidingsnood. Tegelijkertijd participeren zij minder aan levenslang leren. Levenslang (bij)leren is cruciaal om hen duurzaam aan het werk te krijgen. Het is dan ook belangrijk te blijven investeren in een uitgebreid opleidingsaanbod dat zich toespitst op o.a. knelpuntberoepen, werkplekleren en digitale skills en dat aanbod breder bekend maken, ook bij werkgevers.

Drempels moeten soms letterlijk verdwijnen om de opleidingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Ook taalondersteuning, redelijke aanpassingen en deeltijdse opleidingen kunnen de toegankelijkheid verhogen voor veel mensen uit de kansengroepen.

Zorg voor inclusieve werkvloer

Inclusieve werkvloeren belangen ons allemaal aan en zijn daarom niet louter de verantwoordelijkheid van de werkgever. Alle partijen moeten aan de bak om werkgevers en werknemers met gerichte acties te sensibiliseren en te ondersteunen bij het creëren van jobkansen voor personen uit kansengroepen.

De werkgevers- en werknemersorganisaties, LEVL en Handicap en Arbeid willen hier verder en sterker op inzetten, onder meer via hun projecten rond diversiteit en inclusie. VDAB kan werkgevers die werk willen maken van inclusieve werkvloeren wegwijs maken in bestaande ondersteuningsmogelijkheden. De uitbouw van een vlot toegankelijk totaalpakket van deskundige informatie en ondersteuning kan hierbij helpen.

>> Download hier het volledige advies

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER