Bruto maandsalaris op 5 jaar toegenomen met meer dan 20%

De bruto maandsalarissen zijn op vijf jaar toegenomen met meer dan 20% voor wie werkt in Vlaanderen of Brussel. Wat Vlaanderen betreft, steeg het doorsnee loon het laatste jaar het meest in West- en Oost-Vlaanderen. Op basis van de effectieve salarisgegevens van meer dan 400.000 voltijdswerkende Belgen kan SD Worx een nauwkeurig beeld geven van het ‘doorsnee salaris’ van wie werkt in Vlaanderen of Brussel.

Sinds eind januari bedraagt het bruto mediaanbedrag bij Vlaamse werkgevers bijna 3.390 euro per maand voor een voltijdse tewerkstelling in de privésector. Dit bedrag ligt hoger voor wie werkt in Brussel (afgerond €3.700) of in Vlaams- Brabant (afgerond €3.565), en nu ook in Oost-Vlaanderen (afgerond €3.400) en Antwerpen (afgerond €3.415). Het gaat om de mediaan; de helft van de mensen die voltijds werken in privé verdient dus meer, de helft minder. De cijfers houden rekening met de samenstelling van de Belgische bevolking naar onder meer statuut (bedienden/arbeiders), leeftijd, sector en bedrijfsgrootte.

Onder ‘bruto maand salaris’ verstaan we het maandelijkse bedrag op de loonbrief, zonder eindejaarspremie en vakantiegeld. Dit bedrag houdt geen rekening met de extra loonelementen, noch met de kosten van de werkgever. Een mediaanloon geeft een beter beeld van het ‘doorsnee’ salaris dan een gemiddelde. Werken met feitelijke loongegevens – zeker aan de hand van de grootste steekproef van België is betrouwbaarder dan bevragingen, die onderhevig zijn aan vertekeningen, afhankelijk van wie geantwoord heeft.

Virginie Verschooris, Reward consultant van SD Worx:

“Ook dit jaar is de werkelijke stijging van de brutolonen hoger dan 2,1% in Vlaanderen en 2,8% in Brussel. Ten opzichte van vijf jaar geleden gaat het in totaal om een stijging van ongeveer 20% en meer in Vlaanderen en in Brussel. De stijging zet zich door in alle provincies, maar verschilt wel. Zo is de stijging in West- en Oost-Vlaanderen nu groter dan de meeste andere provincies. Voor de bedienden is de grootste stijging weggelegd voor Waals-Brabant, gevolgd door Limburg en Brussel. Voor de bedienden betaalt Brussel nog steeds het best, maar er is een inhaalbeweging bezig om te concurreren met de hoofdstad: voor Vlaanderen zitten werkgevers in Limburg en West-Vlaanderen nu mee in de top drie. Bij de arbeiders zien we de grootste stijging in Vlaanderen in West-Vlaanderen. Naast regio spelen ook de sector en bedrijfsgrootte een rol. Werkgevers die up-to-date willen blijven en marktconform willen verlonen om bijvoorbeeld talent aan te trekken of te houden, vragen vaak benchmarkstudies op of gaan zelf aan de slag met data.”

sd

Grootste stijging in Oost- en West-Vlaanderen (na Waals-Brabant en Brussel)

In Vlaanderen stijgt het mediaanloon het meest in West-Vlaanderen (met 2,86%) en in Oost-Vlaanderen (2,51%). Enkel in Waals-Brabant is de stijging nog meer uitgesproken met 3,17%. Oost-Vlaanderen komt zo bijna op gelijke hoogte met Antwerpen (rond de €3.400). Qua mediaan loon springt de provincie Waals-Brabant nu over Vlaams-Brabant, in een achtervolging op Brussel dat kampioen blijft qua brutoverloning. In Vlaams-Brabant is het stijgingspercentage minder dan 2%.

sd2

+++

De cijfers zijn gebaseerd op de laatste loonsgegevens van SD Worx. De steekproefgrootte van meer dan 400.000 voltijdse werknemers in de privésector is uniek in België. De steekproef is gewogen en representatief voor vijf variabelen samen onder meer bedrijfsgrootte, NACE-sector, leeftijd en het statuut van de werknemers. De administratieve loondata geven een accuraat beeld van het doorsnee loon van wie voltijds werkt. Enquêtes kunnen lijden aan zelfselectie, zeker voor een mogelijk gevoelige onderwerp als loon: zo is er een risico dat enkel mensen met een bepaald profiel en bijvoorbeeld een hoger loon de enquête invullen. Bovendien zijn de ingevulde gegevens niet controleerbaar (met de feitelijke loonfiche). Een mediaan is de waarde die de populatie (gesorteerd van laag naar hoog salaris) in twee gelijke delen verdeelt. Een mediaan verdient de voorkeur boven een gemiddeld salaris, omdat een mediaan beter bestand is tegen uitschieters dan een gemiddeld salaris. Grote uitschieters kunnen voorkomen in salarisgegevens. Wie dan het gemiddelde hanteert, zal te maken krijgen met overschattingen van de werkelijke waarde.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER