Selectieverantwoordelijke

Agentschap Overheidspersoneel – Vlaamse Overheid

Brussel

Contract onbepaalde duur of statutaire tewerkstelling - voltijds

Beschrijving

Het Selectiecentrum van de Vlaamse overheid staat in voor de aanwerving van het overheidspersoneel. Als selectieverantwoordelijke zijn je werkdagen erg gevarieerd. Je doet een opstartgesprek met de klant, bepaalt hoe de selectie vorm krijgt, zoekt actief naar potentiële kandidaten, interviewt, neemt testen af, evalueert, motiveert,… en dat voor uiteenlopende functies in gans Vlaanderen. Je zorgt daarbij steeds voor een efficiënt, objectief en kwaliteitsvol selectieproces. Afhankelijk van je interesses en de noden krijg je ook de kans om mee te werken aan projecten die het rekruterings- en selectieproces verder optimaliseren.

Jouw takenpakket

Onze ambitie is uitgroeien tot dé referentie in rekrutering en selectie! Spring je mee op de kar?

Je krijgt als selectieverantwoordelijke de kans om dagelijks nieuwe mensen te ontmoeten en jij kan aan het einde van je werkdag iemand blij maken met een nieuwe job. Dit doe je samen met een toffe groep collega’s waarover je straks meer kan lezen. Krijg jij dus energie van het werken met en voor mensen, heb je graag een afwisselende werkdag én draag je bovendien graag bij aan een klantgerichte en diverse overheid, dan is deze job iets voor jou!

Meer over de inhoud van de job. Als selectieverantwoordelijke zijn je werkdagen erg gevarieerd. Je doet een opstartgesprek met de klant, bepaalt hoe de selectie vorm krijgt, zoekt actief naar potentiële kandidaten, interviewt, neemt testen af, evalueert, motiveert,… en dat voor uiteenlopende functies in gans Vlaanderen. Je zorgt daarbij steeds voor een efficiënt, objectief en kwaliteitsvol selectieproces. Afhankelijk van je interesses en de noden krijg je ook de kans om mee te werken aan projecten die het rekruterings- en selectieproces verder optimaliseren.

Dit doe je uiteraard niet alleen. Je werkt nauw samen met een dossierbehandelaar. Deze collega wordt je rechterhand die helpt om alles vlot te laten verlopen. Uiteraard kan je ook bij de andere selectieverantwoordelijken en de specialist arbeidsmarktcommunicatie terecht bij vragen en om kennis uit te wisselen. Je collega’s nemen je graag mee onder hun vleugels tijdens je inwerkperiode. Niet te vergeten de teamcoaches of de directeur bij wie je altijd terecht kan bij vragen.

Je komt bij ons terecht in een team dat gedreven is om steeds kwaliteitsvol werk af te leveren. Het team geeft graag gas. Maar daarnaast wordt er ook tijd gemaakt voor afterworks, samen lunchen,… en aan humor op de werkvloer is er geen gebrek. Hybride werken is bij ons de norm, je kiest dus vaak zelf waar je werkt. Dat kan op één van de diverse werkplekken op kantoor zijn, maar ook vanuit je favoriete koffiebar of van thuis uit. De eindgesprekken voer je vaak bij de klant.

Met deze selectieprocedure leggen we een werfreserve aan voor vacatures in de (nabije) toekomst.

Jouw profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan één van volgende voorwaarden:

 • Je beschikt over een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid (de volledige lijst vind je hier). Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 4 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.
 • Of je beschikt over een geldig toegangsbewijs uitgereikt door VDAB, een ervaringsbewijs of een bewijs van beroepskwalificatie voor deze functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Je kan ook deelnemen via interne of externe mobiliteit.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (elisa.vanderveken@vlaanderen.be – 0476 60 92 70).

Wat kan je verwachten van ons?

 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt aangeworven, overgeplaatst of bevorderd in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3400,90 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je eerste 6 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang als de vacature bent tewerkgesteld.
 • Word je aangeworven via de externe mobiliteit, dan bedraagt de proefperiode maximum 3 maanden
 • Indien je overkomt vanuit een externe overheid, behoud je de geldelijke anciënniteit die je hebt bij de externe overheid. Indien je overkomt vanuit de onderwijssector, gebeurt er een valorisatie van de prestaties in de onderwijssector voor zover deze prestaties verricht zijn als titularis van een bezoldigd ambt of betaald zijn met een weddetoelage (attest AGODI).
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige. Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve anciënniteiten. In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit.
 • De functie of bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing. Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed gevolg de proeftijd hebt doorlopen (VPS art. VI 36).
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een bevorderingsfunctie of naar een functie via de horizontale mobiliteit.

© 2022 Alle rechten voorbehouden. Website gemaakt door Kreatix. In opdracht van LICEU BVBA

#ZigZagHR